Baptisté v kostce 

Baptisté jsou křesťanským reformačním společenstvím církví.

Uznávají vládu a svrchovanou autoritu Krista, zmrtvýchvstalého Božího Syna, který je podle svého zaslíbení přítomen každému shromáždění věřících a všemu dílu svěřenému církvi.

Mají kongregační strukturu – každý místní sbor je samostatný a každý člen sboru se demokraticky podílí na jeho vedení. Jednotlivé sbory jsou většinou sdruženy do národních jednot (V ČR do Bratrské jednoty baptistů). Národní jednoty se dále sdružují do kontinentálních seskupení (např.: Evropská baptistická federace) a Světového svazu baptistů. Název baptisté má svůj původ v řeckém slově baptisein (βαπτίζειν), což znamená “ponořit” neboli křtít ponořením.

Interní záležitosti konkrétního sborového společenství se probírají na tzv. sborovém shromáždění, které funguje jako rozhodovací orgán. O věcech se rozhoduje hlasováním, každý člen sboru má pak stejně hodnotný hlas. Setkání jsou většinou uzavřená pro členy sboru, v případě potřeby však děláme i setkání otevřená a těch se pak mohou účastnit i nečlenové sboru.